• Prozac Daisies - Krazzy
  • Prozac Daisies - Booklet Back Cover
  • Prozac Daisies - Inside Booklet
  • Prozac Daisies CD
  • Prozac Daisies Digital Release - Jenny
  • Prozac Daisies-Logo